Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu shrimpin.cz

Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů
1.Provozovatelem a zajišťovatelem chodu webové domény shrimpin.cz je společnost:

BALT SUPPORT s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

IČO: 19183402

Zapísaný C 382684/MSPH Městský soud v Praze

(dále také “Provozovatel”)

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. 1.1.Kontakt na prodávajícího je: Email: info@shrimpin.cz

"Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
"
 

2.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod na doméně s názvem boostuj.cz (dále také “Internetový obchod“).

3.Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.

4.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu.

4.1.Spotřebitelem je kupující, který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího, nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

5.Produky jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.

6..V případě jakýchkoli stížností, nebo podnětů, ty Spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby k zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: info@shrimpin.cz

Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem České republiky. Přičemž o jejím vyřízení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost, nebo podnět Prodávajícímu doručil.

Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizovaná prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě úhrady produktů před jejich doručením Kupujícímu, kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet Prodávajícího.

2.K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky, přičemž prodávající informuje Kupujícího, že objednávka produktu byla přijata a následně Prodávající informuje Kupující o zadání objednávky k odeslání.

3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.

4. Kupní smlouva může zaniknout i dohodou smluvních stran, odstoupením popřípadě jejím výpovědím.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2.Základním platidlem je měna euro.

3.Kupní cena zboží a služeb je uvedena  bezDPH – prodávající není plátcem DPH, přičemž je zřetelně uvedena v Internetovém obchodě. Odesláním objednávky Kupující uvedené kupní ceny akceptuje. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na balné a dopravní, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

Způsoby platby
Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
1.1.platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

1.2.platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet

Dodání produktů

1.Produkt prodávající expeduje do dvou pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že si kupující zvolil jako způsob platby, platbu předem na účet prodávajícího, Produkt prodávající experduje do dvou pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že produkt není na skladě prodávajícího, případně se vyskytly jiné objektivní skutečnosti znemožňující dodání produktu, prodávající se zavazuje dodat produkt nejpozději do 365 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je zvolen způsob platby předem na bankovní účet prodávajícího, nebo prostřednictvím platovné brány produkt prodávající dodá do 365 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

1.1.Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produ

kty případně služby.

2. Pokud prodávající nemůže kupujícímu z objektivních důvodů objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.

2.1.Prodávající ve smyslu čl. 2.1. V, bod 2., vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu stejnou formou jakou platil Kupující. Změna formy vrácení kupní ceny je možná jen se souhlasem Kupujícího.

3.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

4. Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

5.Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě na převzetí produktu).

6.Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

Převzetí produktu

1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby.

2. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení zboží, nebo služby.

2.1.Kupující má právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech:

a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
b) dodání věci v poškozeném obalu nebo,
c) dodání věci bez příslušných dokladů.
2.2.Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.3.Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit dodané zboží nebo službu řádně a včas.

VII. Přepravné – způsoby dopravy produtků a cena za jejich dopravu

1. Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem, případně budou uvedeny při vyplňování objednávkového formuláře na Internetové stránce Prodávajícího a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů sou uvedení v nákupním košíku počas objednávaní.

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zák. čj. Splnil-li prodávající tyto informační povinnosti dodatečně, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 Kalendárních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení. od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající splnil informační povinnost.

Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího , lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy .

 

2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu prodávajícího, která je:

BALT SUPPORT s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

 

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.Odstoupení od kupní smlouvy lze u prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. e-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je m

ožné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli, aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případě i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

4.Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota zboží byla snížena v důsledku zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. zboží bude poškozeno). Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení se zbožím nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží bude považováno zejména použití zboží ve větší míře, než jaká je potřebná ke zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží. Za snížení hodnoty zboží budou rovněž považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předchozího stavu.

Můžete využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce prodávajícího.
6.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č . 102/2014 Sz, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). zákona 102/2014 Sb.

7.Provozovatel Internetového obchodu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu smyslu ust. §9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. č. 102/2014 Sb, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

8. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

9. Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně. 

10. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

-zboží vyhotovené na objednávku či na zakázku (zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele),

-zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (potraviny, zákusky, dortu),

-zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení apod.),

-rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil),

-noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu),

-tzv. digitální download – poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

-prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

-přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje po

skytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

-provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího (to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal),

-poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

-prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

12.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

 

Alternativní řešení sporů

1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo ZDE, zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec. europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE Všechny další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www .mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Z. . z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

3. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, které jednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti se vztahují ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

4.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu, který je zpřístupněn v Internetovém obchodě prodávajícího

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 01.07.2019